Hexieyuan Hotel

1 km east of the Jingtu Temple Scenic Spot, Maiji Town Tianshui China

Hexieyuan Hotel Over view
All Photos

Hexieyuan Hotel

1 km east of the Jingtu Temple Scenic Spot, Maiji Town Tianshui China